Algemene voorwaarden Phidec VvE diensten

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Phidec VvE diensten B.V. , hierna te noemen : “Phidec”, en een Opdrachtgever waarop Phidec deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Phidec, voor de uitvoering waarvan door Phidec derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Phidec en zijn directie.
 4. De toepassing van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Phidec en de Opdrachtgever zullen als dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien Phidec niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Phidec in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Phidec zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 2. Phidec kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Phidec daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Phidec anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Phidec niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 6. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de feiten en omstandigheden zoals die bekend waren ten tijde van het opstellen van de aanbieding. Kwantitatieve of wezenlijke technische wijzigingen die zich voordoen op verzoek van of door opdrachtgever en een gevolg hebben voor de inspanning die Phidec dient te leveren om zijn opdracht behoorlijk te vervullen, zijn aanleiding om de overeengekomen vergoeding in redelijkheid aan te passen. Een dergelijke prijsaanpassing geeft de opdrachtgever geen recht om de overeenkomst te ontbinden. Indien de prijsaanpassing door de opdrachtgever als onredelijk wordt ervaren, heeft opdrachtgever het recht om de prijsaanpassing door een onafhankelijke deskundige op redelijkheid te laten toetsen.
 7. Werkzaamheden door Phidec verricht voor Opdrachtgever en die betrekking achterstallig onderhoud, groot onderhoud of renovatie zijn altijd van de opdracht uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 3. Contractduur ; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst ; prijsverhoging

 1. De overeenkomst tussen Phidec en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Phidec derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Phidec dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overkomst.
 3. Phidec zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 4. Phidec heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7;404, 7;407 lid 2 en 7;409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Indien door Phidec of door Phidec ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. Levering geschiedt af bedrijf van Phidec. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afnamen weigert of nalatig is met het vertrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Phidec gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.
 7. Phidec is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 8. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Phidec de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 9. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarop Phidec aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Phidec worden verstrekt, heeft Phidec het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Phidec ter beschikking heeft gesteld. Phidec is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Phidec is uitgegaan van de door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 10. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwaliteit en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Phidec zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 11. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Phidec gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Phidec bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Phidec op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 12. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Phidec een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwaliteit en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 13. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Phidec gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Phidec daardoor direct of indirect ontstaan
 14. Indien Phidec met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Phidec niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 15. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 3% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5  afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Phidec
 16. alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
 17. indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Phidec rustende verplichting ingevolge de wet;
 18. indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
 19. of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Phidec is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Phidec ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Phidec kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is Phidec bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van die aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Phidec kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Phidec op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Phidec de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Phidec tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Phidec gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Phidec gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Phidec, zal Phidec in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Phidec extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Phidec anders aangeeft.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Phidec vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Phidec op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereed gemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Overmacht (Force Majeure)

 1. Phidec is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Phidec geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Phidec niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Phidec of van derden daaronder begrepen. Phidec heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Phidec zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Phidec kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover Phidec ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Phidec gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te facturen. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6. Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Phidec aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Phidec aangegeven. Phidec is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot he moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Phidec heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Phidec kan, zonder daardoor in verzuim te komen , een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Phidec kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Phidec verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 ( de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 5. Indien de Opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. Het verzuim van de Opdrachtgever die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf ( particuliere opdrachtgever ), treedt in nadat hij is aangemaand tot betaling binnen 14 dagen na de dag van aanmaning en betaling uitblijft. In de aanmaning wordt eveneens aangegeven wat de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlands incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Phidec echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de Opdrachtgever geen natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf ( zakelijke opdrachtgever ), komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakt gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

 1. Het door in het kader van de overeenkomst Phidec geleverde blijft eigendom van Phidec totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Phidec gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Het door Phidec geleverde, dat ingevolge lid 1. onder  het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Phidec veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Phidec daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek van Phidec ter inzage te geven. Bij eventuele uitkering van de verzekering is Phidec gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Phidec bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 4. Voor het geval Phidec zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en net herroepelijke toestemming aan Phidec en door Phidec aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Phidec zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Indien Phidec aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Phidec is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Phidec is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Indien Phidec aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Phidec beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien de order betaalt wordt middels een jaarvergoeding, dan is de aansprakelijkheid van Phidec beperkt tot tweemaal de overeengekomen jaarvergoeding.
 4. De aansprakelijkheid van Phidec is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voortkomend geval.
 5. Phidec is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft  op schade inde zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Phidec aan de overeenkomst te laten beantwoorde, voor zoveel deze aan Phidec toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt te voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schede als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Phidec is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstrategie.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Phidec of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 9. Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Phidec voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Phidec toerekenbaar is. Indien Phidec uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Phidec zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Phidec, zonder in gebrek stelling gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade zijnde van Phidec en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 2. Phidec is nimmer aansprakelijk voor schade welke is ontstaan door toedoen van in opdracht van Opdrachtgever ingeschakelde leveranciers.

Artikel 10. Intellectuele eigendom

 1. Phidec behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Phidec heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Phidec partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Phidec is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Phidec het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 12. Verwerking van persoonsgegevens

12.1          Taken van Phidec en Opdrachtgever

1. Dit artikel regelt welke rol Phidec en Opdrachtgever vervullen ten aanzien van hun gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheden en wat hun respectieve verhouding met de betrokkenen is;

2. Definities

Persoonsgegevens : alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Verwerking : een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking op persoonsgegevens. Denk daarbij aan verzamelen, structureren, vastleggen, opslaan, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, vertrekken, afschermen, wissen en vernietigen.

Beperken van de verwerking : het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te bespreken.

Betrokkene : degene van wie de Persoonsgegevens worden verwerkt.

Profilering : elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van de persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijk persoon worden geëvalueerd.

Pseudonimiseren : het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan de specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt.

Bestand : elk gestructureerd geheel van de persoonsgegevens die volgens bepaalde criteria toegankelijk zijn, ongeacht of dit geheel gecentraliseerd of gedecentraliseerd is dan wel op functionele of geografische gronden is verspreid.

Verwerkingsverantwoordelijke : een natuurlijk persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Verwerker : een natuurlijk persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

Ontvanger : een natuurlijk persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden vertrekt.

Derde : een natuurlijk persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerken gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

Toestemming van de betrokkene : elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.

Inbreuk in verband met persoonsgegevens : een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.

Gegevens over gezondheid : persoonsgegevens die verband houden met de fysieke of mentale gezondheid van een natuurlijk persoon, waaronder gegevens over verleende gezondheidsdiensten waarmee informatie over zijn gezondheidstoestand wordt gegeven.

Onderneming : een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een economische activiteit uitoefent, ongeacht de rechtsvorm ervan, met inbegrip van maatschappen en persoonsvennootschappen of verenigingen die regelmatig een economische activiteit uitoefenen.

Toezichthoudende autoriteit : een door een lidstaat ingevolge artikel 51 AVG ingestelde onafhankelijke overheidsinstantie ( Autoriteit Persoonsgegevens).

3.Zowel tijdens de looptijd als na beëindiging van de Overeenkomst tussen Phidec en Opdrachtgever blijft de Opdrachtgever onverminderd verplicht om op eerste verzoek van Phidec volledige medewerking te verlenen die nodig is om als Phidec aan de AVG en de uitvoeringswet AVG te kunnen (blijven) voldoen.

4.Phidec en Opdrachtgever zullen de lopende verplichtingen ten aanzien van Persoonsgegevens blijven nakomen, indien daarvan na beëindiging van de overeenkomst tussen Phidec en Opdrachtgever nog sprake is.

5.Artikel 13 van deze algemene voorwaarden is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen Phidec en Opdrachtgever.

12.2          Taken van Phidec en Opdrachtgever

1.Phidec en Opdrachtgever dragen beide zorg voor dat Persoonsgegevens ten aanzien van de betrokkenen op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze worden verwerkt.

2. In het als bijlage 1 bijgevoegde verwerkingsregister is bepaald welke Persoonsgegevens door Phidec worden verwerkt, voor welke doeleinden die verwerking is bestemd en wie waarvoor verantwoordelijk is.

3. Opdrachtgever staat in directe verhouding tot de Betrokkene.

4. Phidec staat ( via Opdrachtgever ) in een indirecte verhouding tot betrokkene, op grond van de overeenkomst die Opdrachtgever met Phidec is aangegaan.

5. Opdrachtgever is verantwoordelijk ten aanzien van de door Phidec uit te voeren Verwerking(en) in opdracht van Opdrachtgever.

6. Phidec en Opdrachtgever zijn ieder afzonderlijk van elkaar gehouden de AVG, de Uitvoeringswet AVG en overige wet- en regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens na te leven en overeenkomstig te handelen.

7. Phidec stelt met instemming van Opdrachtgever, de middelen van verwerking vast, zodat Opdrachtgever zeggenschap houdt over de middelen van de verwerking.

8. Het is Phidec en Opdrachtgever niet toegestaan zonder instemming van de ander, een persoon of een Onderneming opdracht te vertrekken voor het verwerken van persoonsgegevens.

9. Wanneer Phidec en/of Opdrachtgever een verzoek ontvangt van een betrokkene aangaande het uitoefenen van zijn rechten, zullen Phidec en Opdrachtgever voor dat deel waarvoor zij verantwoordelijk zijn, ervoor zorgen dat de betrokkene zijn rechten die voortvloeien uit de AVG, de Uitvoeringswet AVG en overige wet- en regelgeving betreffende de verwerking van Persoonsgegevens effectief kan uitoefenen.

12.3          Verkrijgen en gebruiken Persoonsgegevens

1. Phidec en Opdrachtgever dienen passende maatregelen te nemen zodat de betrokkene de informatie en communicatie in verband met de verwerking in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm en in duidelijk en eenvoudige taal ontvangt.

2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de Persoonsgegevens die zij aan Phidec verstrekt.

3. Phidec en Opdrachtgever zullen ieder voor dat deel waarvoor zij verantwoordelijk zijn ( zie bijlage 1 ), de betrokkenen waarvan de Persoonsgegevens afkomstig zijn, correct moeten informeren.

4. Als de Persoonsgegevens bij de Betrokkene worden verzameld, dient aan de betrokkene bij verkrijging van de Persoonsgegevens reeds de volgende informatie te worden vertrekt, te weten :    

a. identiteit en contactgegevens van Phidec/Opdrachtgever;  

b. het doel waarvoor de Persoonsgegevens zijn bestemd en de rechtsgrond voor de verwerking;

c. als de rechtsgrond voor de Verwerking, de gerechtvaardigde belangen van Phidec, Opdrachtgever of een Derde betreft, de onderbouwing van die gerechtvaardigde belangen;

d. indien van toepassing, de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming;

e. indien van toepassing, de ontvangers of categorieën van de ontvangers van de Persoonsgegevens;

f. voor welke periode de Persoonsgegevens worden opgeslagen, dan wel welke criteria daarvoor worden gehanteerd;

g. dat de Betrokkene recht heeft Phidec of Opdrachtgever te verzoeken om inzage van, rectificatie of wissen van Persoonsgegevens of beperking van de Verwerking, alsmede het recht tegen de Verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid;

h. indien voor de Verwerking toestemming is verleend door de Betrokkene, hij het recht heeft de toestemming op elk moment in te trekken;

i. de Betrokkene het recht heeft een klacht in te dienen bij de autoriteit Persoonsgegevens;

j. dat de verstrekking van Persoonsgegevens is gebaseerd op de overeenkomst tussen Phidec en Opdrachtgever, tenzij de verstrekking is gebaseerd op een wettelijke verplichting, waarbij die wettelijke verplichting alsdan moet worden vermeld;

k. of de betrokken verplicht is de Persoonsgegevens te vertrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn als hij dat niet doet.

5.Als de Persoonsgegevens niet van de Betrokkene zijn verkregen, dan dient alsnog de volgende informatie aan de Betrokkene te worden verschaft, te weten :

                                    a. identiteit en contactgegevens van Phidec / Opdrachtgever;

b. het doel waarvoor de Persoonsgegevens zijn bestemd en de rechtsgrond voor de verwerking;

                                    c. de betrokken categorieën van Persoonsgegevens;

d. indien van toepassing, de ontvangers of categorieën van ontvangers van de Persoonsgegevens;

e. indien van toepassing, de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming;

f. voor welke periode de Persoonsgegevens worden opgeslagen, dan wel welke criteria daarvoor worden gehanteerd;

g. als de rechtsgrond voor de Verwerking, de gerechtvaardigde belangen van Phidec, Opdrachtgever of een Derde betreft, de onderbouwing van die gerechtvaardigde belangen;

h. dat de Betrokkene recht heeft Phidec of Opdrachtgever te verzoeken om inzage van rectificatie of wissen van Persoonsgegevens of beperking van de Verwerking, alsmede het recht tegen de Verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid;

i. indien voor de Verwerking toestemming is verleend door de Betrokkene, hij het recht heeft de toestemming op elk moment in te trekken;

j. de Betrokkene het recht heeft een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;

k. de bron waar Phidec of Opdrachtgever de Persoonsgegevens van heeft verkregen.

6. Indien artikel 13.3.5 van toepassing is, dan dient de informatie zoals daarin beschreven, aan de betrokkene te worden verstrekt :            

a. uiterlijk binnen één maand na verkrijging van de Persoonsgegevens, of zoveel eerder als mogelijk; of

b. uiterlijk op het eerste moment van contact met de betrokkene, ingeval de Persoonsgegevens daarvoor worden gebruikt ; of

c. uiterlijk op het moment waarop de Persoonsgegevens voor het eerst aan een andere ontvanger worden verstrekt, ingeval de Persoonsgegevens daarvoor worden gebruikt.

7. Phidec en Opdrachtgever behoeven niet aan de informatieverstrekking zoals bepaald in artikel 13.3.4 en 13.3.5 te voldoen, als Betrokkene reeds over die informatie beschikt.

8. Indien Phidec of Opdrachtgever voornemens is Persoonsgegevens te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor die zijn verkregen, dan degene die dat wenst, de Betrokkene te informeren over dat doel, met inachtneming van hetgeen in artikel 13.3.4 en 13.3.5 van deze algemene voorwaarden is bepaald.

9. Persoonsgegevens worden – met instemming van Opdrachtgever – opgenomen in een gegevensbestand. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Phidec en Opdrachtgever.

12.4          Datalekken

1. Indien bij Phidec of Opdrachtgever een data lek heeft plaatsgevonden waarbij het waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een (hoog) risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, dient de partij waarbij het data lek heeft plaatsgevonden dit binnen 24 uur bij de ander te melden, alsook binnen 72 uur te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens via haar meldloket.

2. Als niet duidelijk is of het data lek bij Phidec dan wel bij Opdrachtgever heeft plaatsgenomen, dan maakt degene onder wiens verantwoording de betreffende Persoonsgegevens vallen melding van het data lek bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

3. Phidec en Opdrachtgever verlenen elkaar alle informatie en medewerking die is vereist indien spraken is van een data lek en houden elkaar volledig op de hoogte over de voortgang na de melding van het data lek.

4. De kosten om het data lek te (laten) verhelpen, komen voor de partij waar het data lek heeft plaatsgevonden, dan wel indien daarover onduidelijkheid bestaat, voor de partij onder wiens verantwoording de betreffende persoonsgegevens vallen ( zie bijlage 1 ).

12.5          Procedure rechten betrokkenen

1. Indien een Betrokkene een verzoek wil indienen aangaande de uitvoering van één of meerdere van zijn rechten op basis van de AVG, dan wel overige wet- en regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens, dient dit verzoek te worden gericht aan Opdrachtgever.

2. Opdrachtgever zendt dit verzoek binnen redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 14 dagen door aan Phidec, waarna Phidec met Opdrachtgever in overleg treedt over de wijze waarop dat verzoek zal worden afgehandeld.

3. Indien Phidec en Opdrachtgever het niet eens zijn over de afhandeling van een verzoek, dan bepaalt degene onder wiens verantwoording de betreffende Persoonsgegevens vallen (zie bijlage 1).

12.6          Kosten

1. Phidec is gerechtigd een redelijke vergoeding van Opdrachtgever te vorderen aangaande werkzaamheden die Phidec dient te verrichten in het kader van artikel 13, terwijl die werkzaamheden geen onderdeel uitmaken van de taken waarvoor Opdrachtgever aan Phidec een beheervergoeding betaalt op basis van de overeenkomst tussen Phidec en Opdrachtgever.

2. Voor zover kosten worden gemaakt voor het oplossen van schendingen van de AVG, de uitvoeringswet AVG, dan wel overige wet- en regelgeving, dan zijn de daarmee verband houdende kosten voor de partij onder wiens verantwoording de betreffende Persoonsgegevens vallen (zie bijlage 1).

12.7          Aansprakelijkheid

1. Phidec en Opdrachtgever verklaren dat zij zich bij het verrichten van werkzaamheden waarbij sprake is van Verwerking van Persoonsgegevens, althans waarop de AVG, de Uitvoeringswet AVG en overige wet- en regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens, zullen conformeren aan deze regeling.

2. Indien Phidec of Opdrachtgever in strijd met het in dit artikel bedoelde gebod handelt, zal zij de ander vrijwaren voor alle eventuele boetes en/of andere sancties die worden opgelegd door een daartoe bevoegd orgaan in verband met enige vermeende of geconstateerde overtreding van de andere partij van de AVG, de Uitvoeringswet AVG en overige wet- en regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens, alsmede voor schade die een direct dan wel indirect gevolg hiervan is.

12.8          Teruggave Persoonsgegevens na beëindiging overeenkomst

1. Ingeval van beëindiging van de overeenkomst tussen Phidec en Opdrachtgever, zal Phidec binnen een termijn van 6 weken na het einde van deze overeenkomst de haar ter beschikking gestelde Persoonsgegevens in zodanige staat brengen dat deze eenvoudig kunnen worden overgedragen aan het bestuur van Opdrachtgever, ongeacht de reden van beëindiging.

2. Ingeval Phidec zelf is aangewezen als bestuur van een Opdrachtgever, dan wel ingeval een bestuur ontbreekt, is Phidec gerechtigd de Persoonsgegevens onder zich te houden tot het moment dat Opdrachtgever een (nieuw) bestuur heeft benoemd, waarna de Persoonsgegevens alsnog binnen de termijn zoals beschreven in artikel 8.1 aan het (nieuwe) bestuur zal worden vertrekt.

3. Ingeval artikel 8.2 van deze algemene voorwaarden van toepassing is en Opdrachtgever niet binnen 6 maanden na beëindiging van de overeenkomst tussen Phidec en Opdrachtgever een (nieuw) bestuur heeft benoemd, is Phidec gerechtigd de door haar daadwerkelijke gemaakte kosten van Opdrachtgever te vorderen aangaande werkzaamheden die Phidec dient te verrichten voor het bewaren van de Persoonsgegevens en het blijven voldoen aan de AVG, de Uitvoeringswet AVG en overige wet- en regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens.

4. De verplichtingen van Phidec en Opdrachtgever uit artikel 13 eindigen op het moment dat Phidec de Persoonsgegevens aan het ( nieuwe) bestuur, zoals bedoeld in artikel 13.8 heeft vertrekt.

12.9          Bewaartermijn en vernietiging Persoonsgegevens

1. Phidec zal de Persoonsgegevens vernietigen nadat deze zijn vertrekt aan ( het bestuur) van Opdrachtgever, dan wel indien de wettelijke bewaartermijn is verstreken, dan wel indien Phidec in redelijkheid kan oordelen dat het bewaren van de gegevens geen wezenlijk doel meer rechtvaardigt.

Artikel 13. Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Roermond.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Phidec.
 3. Indien een wijziging in wet of regelgeving aanleiding geeft om de algemene voorwaarden, na het tot stand komen van de overeenkomst tussen Phidec en Opdrachtgever, eenzijdig aan te passen, kunnen deze eenzijdig door Phidec worden gewijzigd en zijn deze per datum, dat deze aangepaste algemene voorwaarden bij de Kamer van Koophandel zijn ingeschreven, van toepassing. Opdrachtgever zal in voorkomend geval z.s.m. door Phidec over deze wijziging worden geïnformeerd. Wanneer deze wijziging van de algemene voorwaarden in meer dan geringe mate voor Opdrachtgever bezwarend is en/of onredelijk bezwarend is, heeft de Opdrachtgever het recht om de overeenkomst met Phidec per door Opdrachtgever gewenste datum te beëindigen. Deze datum dient op de laatste dag van en kalendermaand te vallen en praktisch haalbaar te zijn.
 4. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.