Privacy

Privacy Verklaring Phidec Vastgoed Groep

Phidec Vastgoed Beheer B.V. & Phidec VvE diensten B.V. & Phidec Onderhoud & Services B.V. zijn gezamenlijk en ieder apart handelend onder de naam van Phidec Vastgoed Groep (hierna te noemen: “ PVG”).

PVG verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met geldende privacy-wetgeving. Wij doen dagelijks ons uiterste best om dé vastgoedbeheerder en verhuurder van Zuid-Limburg te zijn. Wij achten het van groot belang om zorgvuldig om te gaan met uw privacy en persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring leggen wij u uit hoe PVG daarmee omgaat en wat uw rechten zijn.

Wat wordt bedoeld met persoonsgegevens?

Het gaat om alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar persoon te herleiden is. Gegevens van overleden personen of van organisaties zijn geen persoonsgegevens volgens de AVG. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor zijn fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Op wie is deze Privacy Verklaring van toepassing?

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle personen waarvoor PVG persoonsgegevens verwerkt, waaronder:

 • bezoekers van onze website;
 • (potentiële) klanten van PVG;
 • ontvangers van onze nieuwsbrieven en andere mailings;
 • derden die met PVG communiceren.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

 • contactgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt (zoals naam, adres, mailadres, telefoonnummer) en de aanvullende gegevens die u ons aanlevert ten behoeve van uw dossier (zoals financiële informatie, geboortedatum, nationaliteit en huwelijkse staat);
 • gegevens aangaande uw bezoek aan onze website of tijdens het lezen van digitale nieuwsbrieven zijn gegenereerd (bijvoorbeeld IP adres); 
 • gegevens die wij aan andere bronnen hebben ontleend zoals informatie op zakelijke social media platformen en het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Onze website bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en social media knoppen van Facebook en LinkedIn (als u op deze knoppen klikt, worden uw persoonsgegevens verwerkt door Facebook en LinkedIn). PVG is niet verantwoordelijk voor enige informatie of inhoud op dergelijke websites en evenmin voor de diensten die zij aanbieden. Bekijk de privacy verklaringen die op de andere websites, Facebook en LinkedIn zijn geplaatst. 

Op basis van welke verwerkingsgrondslagen verwerkt PVG uw persoonsgegevens?

 • uitvoering van of met het oog op het sluiten van een overeenkomst; 
 • gerechtvaardigd belang (bijvoorbeeld om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren);
 • toestemming (kunt u altijd weer intrekken);
 • naleving van een eventuele wettelijke verplichting die op ons van toepassing is of anderszins wettelijk is toegestaan volgens de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

 • het uitvoeren van een overeenkomst tot het leveren van diensten op het gebied van verkoop, beheer en verhuur van vastgoed en de declaratie voor verrichtte werkzaamheden;
 • het onderhouden van contact en communiceren met u;
 • marketingactiviteiten zoals het versturen van nieuwsbrieven;
 • het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken en verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening (zoals het verbeteren van onze website).

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

PVG heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Indien u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens of als u misbruik ervan vermoedt, vragen wij u via het contactformulier contact met ons op te nemen.

Op welke wijze delen wij uw persoonsgegevens met derden?

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan het soms noodzakelijk zijn om andere dienstverleners (verwerkers) in te schakelen. Wij eisen van verwerker dat deze zich verbindt om de gegevens uitsluitend namens PVG te verwerken, met inachtneming van de instructies van PVG en om passende beveiligingsmaatregelen te treffen teneinde de persoonsgegevens strikt vertrouwelijk te houden, conform de toepasselijke wet- en regelgeving. PVG zal met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst sluiten die voldoet aan de eisen van de AVG. 

Om u de best mogelijke dienstverlening te kunnen leveren, verstrekt PVG in bepaalde gevallen ook persoonsgegevens aan derden, zoals bijvoorbeeld externe notarissen met wie wij samenwerken. Doorgifte geschiedt alleen voor de in deze Privacy Verklaring genoemde doeleinden. Derden hebben aldus alleen toegang tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitoefening van hun specifieke taken. PVG deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden en PVG geeft geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). 

Wat zijn uw rechten?

Wij zullen uw rechten onder de toepasselijke wetgeving respecteren en u kunt aan ons diverse verzoeken doen met betrekking tot uw persoonsgegevens. Volgens het toepasselijk recht kunt u onder meer:

 • informatie opvragen over uw opgeslagen gegevens (het recht op inzage);
 • beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens verzoeken (het recht op beperking van de verwerking);
 • wissing van uw persoonsgegevens verzoeken (het recht op vergetelheid);
 • het overdragen van uw persoonsgegevens aan een andere partij verzoeken (het recht op dataportabiliteit);
 • rectificatie van onjuiste gegevens verkrijgen of, met inachtneming van de verwerkingsdoeleinden, vervollediging van onvolledige gegevens verzoeken (het recht op rectificatie en aanvulling);
 • bezwaar maken tegen de gegevensverwerking (het recht om bezwaar te maken).

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Er is op grond van de AVG geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens maar het is niet de bedoeling om deze gegevens langer te bewaren dan noodzakelijk is. PVG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in deze Privacy Verklaring genoemde doeleinden. Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht of een bewaartermijn op grond van beroeps- of gedragsregels dan houden wij die termijnen aan. Wanneer wij uw gegevens niet langer nodig hebben, zullen wij alle redelijke stappen ondernemen om deze geheel uit onze systemen te verwijderen. 

Wijzigingen en updates van deze Privacy Verklaring:

Van tijd tot tijd kan PVG deze Privacy Verklaring bijwerken c.q. wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze Privacy Verklaring zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen.

Cookies:

Voor het goed technisch functioneren van deze website worden cookies geplaatst. Wettelijk is dit toegestaan. Deze verzamelen geen persoonsgegevens, maar dienen voor de technische werking van de webapplicaties. U kunt de cookies accepteren door op: “OK” te klikken. Wanneer u de cookies wilt uitschakelen dan klikt u op: “Instellingen”. 

Klachten en/of vragen:

Graag wijzen wij u op het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens). Wel stellen wij het op prijs indien u eerst uw klacht aan PVG wilt sturen via het contactformulier. Ook als u vragen heeft over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken of als u een van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.