Veelgestelde Vragen

Hoe kom ik in aanmerking voor een huurobject aangeboden via Phidec Vastgoed
Beheer B.V.?

U dient via de website het inschrijfformulier volledig in te vullen waarna wij zullen toetsen en beoordelen, mede op basis van de hoogte van uw maandelijkse bruto-inkomen, of u in aanmerking komt voor het huren van het door u gewenste object. Inschrijven bij ons is voor u helemaal GRATIS en VRIJBLIJVEND. Wij zullen u in ieder geval op korte termijn na ontvangst van uw inschrijfformulier nader informeren over de verdere gang van zaken. Aan de verhuurinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoe lang duurt het voordat ik via Phidec Vastgoed Beheer B.V. een huurobject kan gaan huren?
Phidec Vastgoed Beheer B.V. werkt voor particuliere opdrachtgevers. Wij werken niet met wachtlijsten of met voorkeursbehandelingen. Indien u een geschikte kandidaat bent voor een beschikbaar huurobject beslist de particuliere opdrachtgever binnen afzienbare tijd of u betreffend huurobject mag huren.

Op welke manier kan ik mijn huurovereenkomst opzeggen?
U dient de huurovereenkomst, conform het bepaalde in de vigerende huurovereenkomst, schriftelijk (aangetekend) op te zeggen. Indien de huurovereenkomst op twee namen staat, dienen beide partijen vanwege de hoofdelijke aansprakelijkheid de huuropzeggingsbrief te ondertekenen. Indien één partij de huurovereenkomst op zijn eigen naam wenst te continueren, dient dit schriftelijk te worden medegedeeld waarna zal worden beoordeeld of betreffende hiertoe voldoende financieel daadkrachtig is.
Zodra wij uw huuropzeggingsbrief hebben ontvangen (de datum van de poststempel is hierbij volgens wettelijk voorschrift bepalend), zenden wij u een schriftelijke bevestiging hierop, hierbij rekening houdende met de geldende opzegtermijn.

Wat moet ik doen bij problemen bij betaling van de huur of VvE bijdrage?
De betaling dient per vooruitbetaling uiterlijk vóór de 1e werkdag van de maand op de bankrekening te zijn overgeboekt. Als u de huur of VvE bijdrage wegens omstandigheden een keer niet tijdig kunt voldoen is het belangrijk dat u zo snel mogelijk contact opneemt met Phidec Vastgoed Beheer B.V. Dan kunnen we samen kijken of we bijvoorbeeld een betalingsregeling af kunnen spreken. Zo voorkomt u dat uw betalingsproblemen nog groter worden. Wij verzoeken u uw voorstel tot afbetaling zo spoedig mogelijk schriftelijk aan ons toe te sturen.

Ik heb slechts een geringe huurachterstand en toch krijg ik van jullie aan aangetekend schrijven. Hoe zit dit?
Vermoedelijk hebt u een zgn. rappelbrief van ons ontvangen omdat u de huurverhoging niet heeft voldaan. De wetgever heeft bepaald dat de verhuurder alsdan de huurder er per aangetekend schrijven op dient te wijzen dat huurder binnen een bepaalde tijd aan verhuurder alsnog schriftelijk dient mede te delen of huurder de huurverhoging accepteert of hiermee akkoord gaat middels betaling. Indien huurder namelijk niet instemt met de huurverhoging dient hij binnen 3 maanden na de ingangsdatum van de huurverhoging bij de Huurcommissie een verzoekschrift in te dienen teneinde te laten beoordelen of de huurverhoging redelijk is. Voor de behandeling van dit verzoekschrift is huurder aan de Huurcommissie legeskosten verschuldigd. Indien huurder niet binnen 3 maanden na de ingangsdatum een verzoekschrift indient bij de Huurcommissie, wordt de huurverhoging definitief en is huurder met terugwerkende kracht de nieuwe huurprijs verschuldigd.

Op welke manier kan ik extra sleutels bijbestellen?
Indien de sleutel gecertificeerd is (er staat een code op de sleutel en de sleutel is niet na te maken bij een sleutelmaker) of de sleutel is onderdeel van een zgn. “sluitplan” dient u ons schriftelijk of per email door te geven of het vervanging van een verloren of kapotte sleutel betreft of dat u een extra, bijvoorbeeld voor familie of verzorgende, sleutel wenst. U dient in uw schrijven het aantal sleutels waarover u thans reeds beschikt én de sleutelcode te vermelden. Zodra wij de gecertificeerde sleutel hebben nabesteld en uw betaling hebben ontvangen, zullen wij u de sleutel doen toekomen. Indien het geen gecertificeerde sleutel betreft, kunt u bij een sleutelmaker uw sleutel laten namaken. U dient bij de oplevering alle in uw bezit zijnde sleutels over te dragen. Indien u verkopend eigenaar bent van een appartementsrecht, dient u in ieder geval minimaal drie sleutels van de algemene hoofdentree-deur aan de nieuwe eigenaar te overhandigen.

Wat moet ik doen als ik me per abuis buiten heb gesloten?
Als u zich buiten heeft gesloten, dient u zelf contact op te nemen met een slotenmaker. De kosten hiervan zijn voor uw eigen rekening. Wij hebben geen reservesleutels van uw woning en kunnen u derhalve niet helpen.

Wat kan ik doen als ik geluidsoverlast ondervind, bijvoorbeeld van mijn buren of hun huisdieren?
Overlast veroorzaakt door buren is nooit leuk. Veel gehoorde klachten zijn geluidsoverlast door harde muziek, blaffende honden of luidruchtig bezoek. Ga eerst zelf met uw buren in gesprek voordat u de klacht bij ons meldt. Vaak zijn buren zich niet bewust van de overlast die ze veroorzaken. Bovendien kan het averechts werken als u niet van tevoren zelf met de buren in gesprek bent gegaan. Worden onderling gemaakte afspraken niet nageleefd en houdt de overlast aan? Informeer uw buren dan dat u de overlast schriftelijk bij ons meldt.

Waar kan ik terecht voor een reparatie na kantooruren of in het weekend?
Voor een bouwkundig spoedgeval kunt u met ons contact opnemen via telefoonnummer
045-711 6223 of 043-850 2639.

Voor welke reparaties ben ik als huurder zelf verantwoordelijk?
Wij verwijzen u naar het bepaalde in de Lijst Kleine Herstellingen en eventuele overige aanvullende bepalingen overeengekomen in de huurovereenkomst en de bijbehorende Algemene Bepalingen.

Hoe voorkom ik verstopping van mijn toilet of sifon?
Ter preventie kunt u de afvoer minstens één keer per maand doorspoelen met soda opgelost in kokend water of met vloeibaar ontstoppingsmiddel. In ieder geval géén korrels gebruiken.

Hoe los ik een elektriciteitsstoring op?
Kijk in de meterkast welke groep is doorgeslagen. Trek alle stekkers van de apparaten die op de groep van de storing zitten uit. Reset de aardlekschakelaar of vervang de zekering. Steek daarna weer alle apparaten 1 voor 1 in. Valt de aardlekschakelaar weer uit, dan kunt u ervan uitgaan dat dit apparaat de storing veroorzaakt.

Wat moet ik doen als ik wisselend tot geen warm heb bij 1 kraan?
Controleer de kraan of de uitloop verstopt is door kalk. U kunt deze eerst proberen te ontkalken door middel van azijn.

Ik heb last van ongedierte, wat moet ik doen?
Alle ongedierte in en rond het object dient u bij overlast zelf te bestrijden. U kunt op eigen rekening en verantwoording een ontsmettingsbedrijf inschakelen.

Wat moet ik doen als er is ingebroken en er schade is aan het object?
Allereerst moet u aangifte gaan doen bij de politie. Wellicht dat u de aangifte telefonisch of via internet kunt verrichten. U ontvangt een bewijs van de aangifte. Lever een fotokopie van het politie-rapport bij ons in. Wij bekijken dan wat de schade is aan het object waarna wij kunnen bekijken of er opdracht tot herstel kan worden gegeven en of de schade kan worden verhaald via de opstalverzekering.

Ik heb via Phidec Vastgoed Beheer een woonruimte gehuurd. Mijn partner wil bij me komen inwonen, is dit mogelijk?
Indien u wenst dat uw partner medehuurder wordt, kunt u dit schriftelijk bij ons aanvragen.
U dient een fotokopie van het identiteitsbewijs en laatste loonstrook van uw partner bij te voegen. Indien uw partner voldoende financieel daadkrachtig is, kunnen wij na overleg met de eigenaar een aanhangsel bij de huurovereenkomst opstellen waarin u beide verklaart hoofdelijk aansprakelijk te zijn voor alle verplichtingen welke voortvloeien uit de huurovereenkomst.

Mag ik mijn woning onderverhuren?
Het onderverhuren van een zelfstandige woonruimte verhuurd via Phidec Vastgoed Beheer B.V. is in geen enkel geval toegestaan. Onderverhuren kan namelijk leiden tot overbewoning, geluidsoverlast en/of onveilige woonsituaties.
Indien u echter via Phidec Vastgoed Beheer B.V. een onzelfstandige woonruimte (kamer) heeft gehuurd, is onderverhuur onder andere onder de navolgende voorwaarden mogelijk:
– De huur over betreffende onderverhuurperiode dient rechtstreeks door de (hoofd)huurder aan eigenaresse te worden voldaan. De (hoofd)huurder is en blijft volledig aansprakelijk voor de huurbetaling en correcte nakoming van alle verplichtingen uit de huurovereenkomst;
– Er is sprake van een tijdelijke situatie; het is niet toegestaan dat de (hoofd)huurder het gehuurde definitief verlaat, terwijl de onderhuurder in het gehuurde achterblijft;
– Het meubilair van de (hoofd)huurder blijft in het gehuurde;
– De onderhuurder gedraagt zich zoals een goed huurder betaamt en dient zich te houden aan alle bepalingen van de (hoofd)huurovereenkomst.

Mag ik een houten vloer of plavuizen in mijn woonruimte aanbrengen?
U dient hiertoe schriftelijke toestemming te vragen waarna u schriftelijk akkoord dient te gaan met onder meer de navolgende voorwaarden:
– de laminaat/parket/plavuizenvloer dient te worden voorzien van een isolerende ondervloer, welke voldoet aan de isolatienormen volgens NEN 5077-A2 / NEN-EN-ISO 717-2 en de contactgeluidisolatie met 10 dB verbetert.
– zowel de isolerende ondervloer als de laminaat/parket/plavuizenvloer mogen niet tegen de tussenwanden worden aangelegd en de plinten mogen niet op de vloeren rusten.
– u dient de laminaat/parket/plavuizenvloer mee te verzekeren op uw inboedelverzekering.
– indien het een huurobject betreft en na beëindiging van de huurovereenkomst een eventuele huuropvolger de laminaatvloer/parket/plavuizenvloer niet wenst over te nemen, dan dient u de laminaat/parket/plavuizenvloer te verwijderen zodat de woonruimte in de oorspronkelijke staat wordt teruggebracht.
– Als te zijner tijd blijkt dat de aangebrachte laminaat/parket/plavuizenvloer
ondanks alle getroffen voorzieningen toch overlast veroorzaakt en de geluidsnormen NEN 5077-A2 / NEN-EN-ISO 717-2 overschreden worden, dient u op 1e aanschrijving de laminaat/parket/plavuizenvloer te verwijderen.

Er komt een andere kamer in het pand beschikbaar voor verhuur. Is het mogelijk dat ik naar deze kamer doorschuif?
Doorschuiven is onder voorwaarden na schriftelijke aanvraag in principe mogelijk. U dient er in ieder geval rekening mee te houden dat er geen enkele huurderving mag ontstaan hetgeen inhoudt dat u mogelijk dubbele huur moet betalen en dat er een nieuwe schriftelijke huurovereenkomst met bijlagen dient te worden opgesteld en door u te worden ondertekend.

Ik wil rolluiken/een windscherm/een zonnescherm plaatsen, zijn hier voorwaarden aan verbonden?
U dient hiertoe schriftelijke toestemming te vragen waarna u schriftelijk akkoord dient te gaan met onder meer de navolgende voorwaarden:
– de aanbrenging dient wat de kleur en uitvoering betreft overeen te komen met de eventuele reeds aanwezige aanbrengingen in het complex
– alle werkzaamheden dienen vakkundig te worden uitgevoerd door een erkend aannemer en de kosten komen uiteraard volledig voor uw rekening
– u bent volledig aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade aan het gebouw of aan derden, welke eventueel ontstaat tijdens of ten gevolge van de montage van de aanbrenging
– u dient de aanbrenging mee te verzekeren via uw inboedelverzekering
– indien het in de toekomst noodzakelijk is dat de aanbrengingen worden verwijderd in verband met onderhoud aan de gevel of anderszins, dient u aan het eerste verzoek hiertoe gehoor te geven; daarbij komen alle kosten van demontage en hermontage van de aanbrengingen volledig voor uw rekening
– de aanbrenging mag uitsluitend worden aangebracht op het metselwerk met gebruikmaking van kunststof pluggen en/of met roestvrijstalen schroeven of bouten
– u bent verplicht een W.A.-verzekering af te sluiten voor eventuele schadeclaims door derden.